• ضبط مجموعه سریال های «تازه مسلمانان»، «نظرات اهل بیت درباره ….» و «اهل بیت کیانند؟»

  • تدوین کلیپ ها و فتوکلیپ های حدیثی

  • مستندسازی تصویری جلسات و فعالیت ها

  • ضبط (نریشن) کلیه احادیث موجود در سایت اسلامیک لیدرز

  • تدوین و دسته بندی محتوای ضبط شده

  • تهیه پادکست های صوتی احادیث