قرآن کتابي است که رستگاري انسان را در دو جهان تضمين مي کند. همچون مشعلي فروزان انسان را، از تاريکي هاي جهل و ناداني رهايي مي بخشد و در سراي ديگر، او را محبوب حضرت پروردگار مي نماید. قرآن، بهترين فتح کننده ي قله ي بلند عزت است. قرآن، چکيده ي جهان هستي است.
با توجه به اهمیت قرآن و همچنین وجود تاییدات و تفاسیر آیات قرآن در کلام اهل بیت و از سوی دیگر مطابق بودن شأن نزول بسیاری از آیات بر عظمت شان اهل بیت علیهم اسلام لازم است توجه ویژه ای به این بخش صورت گیرد.