موسسه ائمه الهدی در بخش حدیث سایت اسلامیک لیدرز به دنبال ارایه احادیث به زبان های مختلف است. یکی از زبان هایی که مخاطبان قابل توجهی در دنیا دارد زبان فرانسه است. گروه زبان فرانسوی مرکز زبان های خارجی موسسه با هدف پاسخ به این نیاز ایجاد و به فضل الهی کار ترجمه احادیث را آغاز نموده است.