تراز کارهای ما باید تمدنی باشد تا بتوانیم مأموریت جهانی خود را محقق سازیم.

شما اینجا هستید:
رفتن به بالا